The Statistics as on : 19 August 2022 11:10:12 Bottom Bottom
Select Month : Select Year : Commodity :  
Report on ShopWise Ration Taken Details by Migrants - Atma Nirbhar Bharat Package (ANBP)
Sl NoShop NameNo. of Migrants Ration takenRice - Quantity Distributed(in Qtls)Channa Whole Gram - Quantity Distributed(in Qtls)Rice - Quantity Lifted(in Qtls)Channa Whole Gram - Quantity Lifted(in Qtls)Rice - Previous Month CB(in Qtls)Channa Whole Gram - Previous Month CB(in Qtls)Rice - Stock Available(in Qtls)Channa Whole Gram - Stock Available(in Qtls)
1 2135-1-S.M.MODGEKAR , MUCHANDI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
2 2136-2-B.R.AMBEDKAR HARIJAN EDU.SOC. ,MUCHANDI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
3 2138-4-M.Y.DHAMNEKAR , ASHTE 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
4 2140-6-L B NAYAK, BUDRYANUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
5 2141-7-K.B.BUDRAGOL,KHANGAON(B.K) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
6 2142-8-S.A.PATIL,CHANDAGAD 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
7 2143-9-KHADI G.S.S.SANGH HUDALI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
8 2146-12-B.Y.KOCHARAGI , PANAGUTTI(SU) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
9 2147-13-L.B.PUJERI.NANDI.TA L.B.PUJERI KENCHANATTI.FPS NO.15 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
10 2148-14-A.M.BANDI.NINGYANATTI. T.A. TO A.M.BANDI, RANGDOLLI FPS NO. 11 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
11 2149-15-L.B.PUJARI,KENCHANATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
12 2150-16-B.B.GUJNAL, DHARNATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
13 2151-17-S.S.NAYAK, BHARAMYANATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
14 2152-18-B.N.KONKERI,HALE BHARAMYANATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
15 2153-19-V.J.S.K.H.U, TUMMARAGUDDI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
16 2154-20-P.K.P.S.SANGH.LTD.MARIHAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
17 2155-21-B.G.PATIL, KARADIGUDDI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
18 2156-22-B.A.JADHAV,HONNIHAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
19 2158-24-S.N.S.S.LTD.SULEBHAVI.(su)T.A.TO BELGAUM T.A.P.C.M.S.LTD., BELGAUM (Piranawadi)FPS NO.46 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
20 2160-26-Y.S.PUJERI, KARAVINAKUNPI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
21 2161-27-P.K.P.S.SANGH LTD.MODAGA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
22 2162-28-R.G.PATIL,KHANGANV KH 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
23 2163-29-R.B.DESAI,SAMBRA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
24 2164-30-M.M.AMATE, BALEKUNDRI KH 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
25 2165-31-SHANKARARAYYA MAHADEV HIREMATH, MAVINKATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
26 2166-32-P.K.P.S.SANGH LTD.MUTAGA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
27 2167-33-P.K.P.S. SANGH LTD.SHINDOLLI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
28 2168-34-M.B.JAINOJI,BASARIKATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
29 2170-36-P K P S BANK LTD, BENDIGERI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
30 2171-37-P.K.P.S. SANGH LTD.MUTNAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
31 2172-38-I.V.NANDIHALLI, HALAGIMARDI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
32 2173-39-S.S.BHALARE.BADAS KH 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
33 2174-40-P.K.P.S. SANGH LTD.GEJAPATI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
34 2175-41-B G SARAWARI, KUKADOLLI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
35 2176-42-P.K.P.S. SANGH LTD.ANKALAGI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
36 2177-43-P.K.P.S.SANGH LTD. K.K.KOPPA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
37 2179-45-Y.M.KARLEKAR, NAGENHATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
38 2180-46-BELGAUM T.A.P.C.M.S. LTD.BELGAUM 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
39 2181-47-BELGAUM T.A.P.C.M.S. LTD.BELGAUM ,HUNCHANATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
40 2183-49-N.M.KORE,MACCHE 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
41 2184-50-M.N.ANGOLKAR, MACCHE 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
42 2185-51-V.B.LOHAR,MACCHE 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
43 2187-53-BALAGAMATTI.T.A.TO BELGAUM T.A.P.C.M.S. LTD.BELGAUM (Piranawadi)FPS NO.46 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
44 2188-54-D.T.DESAI, KUTTALAWADI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
45 2190-56-U.C.KAKTIKAR,YALLUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
46 2191-57-NAVHIND KRIDA MANDAL,YALLUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
47 2193-59-P.P.MANGALWADEKAR , YARMALE 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
48 2194-60-SMT.A.T.KUKADOLKAR,SULAGA Y 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
49 2197-63-B.B.PATIL,DEVAGIRI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
50 2198-64-M.N.PATIL.JAFARAWADI.T.A. TO M.C. PATIL Goundwad FPS NO.70 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
51 2199-65-V.S.S.SANGH,KADOLI ,BAMBARAGA(SU)T.A. TO B.B. PATIL DEVAGERI FPS NO.63 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
52 2200-66-S.M.HANCHINAMANI, GUGARYANATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
53 2201-67-S.K.RAJAI.KEDANUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
54 2203-69-S.O.KOTEKAR, KATTANABHAVI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
55 2204-70-M.C.PATIL GOUNDWAD 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
56 2205-71-P.K.P.S. SANGH LTD.HINDALAGA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
57 2206-72-M.F.KURANGI, BENKANAHALLI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
58 2207-73-SMT.B.R.KUDALE, JYOTINAGAR GANESHAPUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
59 2208-74-Y.N.PATIL,SAVGAVN 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
60 2209-75-Rajaram Bhujang SHATWAI,SAVGANV 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
61 2211-77-M.Y.PATIL,MANDOLLI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
62 2212-78-MARUTI D BOKADE,BELAGUNDI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
63 2213-79-MANOHAR D.KAMBLE, BOKANUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
64 2215-81-K.D.PATIL RAKASKOP 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
65 2216-82-N.J.NALAWADE, BELAVATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
66 2217-83-S.G.PATIL,BADAS INAM 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
67 2219-85-D.D.MORE,BIJAGANRI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
68 2220-86-Y.P.BELGAONKAR, BIJAGARNI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
69 2221-87-K.D.YALLURAKAR, KAVALEWADI(Can) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
70 2222-88-P.R.HAJGOLKAR, DHAMANE(S)BAILUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
71 2224-90-GAJANAN B NAYAK.BASURTE(SU)T.A.TO S.V.C.C. TURMURI.FPS NO.109 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
72 2225-91-K.D.PATIL.KONEWADI.T.A.TO A D DAYAGONDE.BEKKINKERI FPS NO.93 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
73 2226-92-Y.K.KESARKAR,ATIWAD 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
74 2227-93-A.D.DAYGONDE, BEKKINAKERI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
75 2228-94-SMT.S.D.ASTEKAR,GOJAGA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
76 2229-95-SMT.A.P.BANDAGE, TURUMURI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
77 2230-96-P.K.P.S.SANGH LTD.AGASAGE 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
78 2231-97-K.G.RAJAI.HANDIGNUR. T.A. TO S.K.RAJAI KEDANUR ,67 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
79 2235-101-G.B.PATIL , KANGRALI KH 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
80 2237-103-S.M.LADI, HOSIDDALHOND 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
81 2240-106-N.K.KALKUNDRIKAR, MANNUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
82 2241-107-JAI HANUMAN YUVAK SANGH,KUDREMANI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
83 2242-108-A.K.MANNOLKAR, AMBEWADI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
84 2243-109-S.V.C.C.SOCIETY, TURUMURI BACHI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
85 2244-110-N.A.PUJARI ,SANTIBASTAWAD 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
86 2245-111-M.H.AMBOLKAR, WAGHAWADE 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
87 2246-112-A.M.JAMADAR, RANAKUNDE 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
88 2247-113-S.K.DUKRE,KINIYE 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
89 2248-114-P.K.P.S.SANGH LTD.KARLE 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
90 2249-115-K.B.CHIGARE,NAVAGE 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
91 2250-116-P.K.P.S.SANGH LTD.HALAGA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
92 2251-117-SMT.S.B.MULIMANI, HALAGA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
93 2252-118-SHRI KALMESHWAR DEVASTHAN ABIVRUDDI HAGU SAMAJ SEVA KAMITI CHANDANHOSUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
94 2253-119-N.B.PATIL,MASTMARDI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
95 2254-120-G.B.PATIL, SHAGANAMATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
96 2255-121-M.S.HIREMATH, TARIHAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
97 2256-122-MAHAVEER COSUMAR CO-OP SOCIETY, BASTAWAD 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
98 2257-123-K.R.CHOUGULE, BASTAWAD 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
99 2259-125-S.B.PATIL, MASAGOUDANATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
100 2260-126-K.S.PATIL, KAMAKARHATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
101 2261-127-R.B.PATIL, KODASAKOPP 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
102 2262-128-SMT.L.N.PACHAPURE, HIREBAGEWADI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
103 2263-129-v.s.halasgi.HIREBAGEWADI.T.A. TO R.S.S.N. HIREBAGEWADI FPS NO.130 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
104 2264-130-R.S.S.SANGH, HIREBAGEWADI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
105 2265-131-MAHARUDRAYYA S VASTRAD,ARALIKATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
106 2267-133-P.K.P.S.SANGH LTD.KAKTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
107 2268-134-WALMIKI S.S.SANGH, KAKATI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
108 2271-137-P.K.P.S.SANGH.LTD. KAKATI HONGA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
109 2272-138-SMT.P.S.HIREMANI, HONAGA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
110 2273-139-P.K.P.S.SANGH LTD.KAKATI.BENNALLI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
111 2275-141-G.Y.VARAG.HEGGERI-HOSURA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
112 2276-142-RAYAPPA RAMACHANDRA SANADI,SUTAGATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
113 2277-143-MAHADEV D BANNIBAGI,HALABHAVI(SU)T.A.TO G.Y. VARAG H-HOSUR FPS NO.141 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
114 2278-144-S.M.V.S.S.N., MARANHOL.T.A.TO BELGAUM T.A.P.C.M.S.LTD. BELGAUM (Piranawadi)FPS NO.46 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
115 2279-145-K.L.KAMBLE, KANGRALI B K 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
116 2282-148-P.N.DESAI.HULIKAVI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
117 2283-149-M.P.MATTIKALLANNAVAR,BASTAWAD 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
118 2284-150-SMT S.B.DESAI, HALAGA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
119 2285-151-G.L.WALAKE,UCHAGAON 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
120 2286-152-S.V.PATIL.KUDREMANI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
121 2287-153-V.V.KUGAJI,YALLUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
122 2288-154-P.K.P.S.SANGH LTD.TARIHAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
123 2289-155-M.P.PATIL, BHADARWADI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
124 2290-156-G.T.KUDACHI, BASTAWAD 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
125 2291-157-A V ANTOJI, BALEKUNDRI K H 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
126 2293-159-V.D.DHAMANEKAR, 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
127 2294-160-G.G.PATIL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
128 2295-161-JAIHIND C.C.SY BELGAUM 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
129 2296-162-K.M.UPPAR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
130 2299-165-SMT.LAXMI M.BADAVANACHE 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
131 2300-166-A.S.PATIL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
132 2304-170-K.F.C.S.C FAIR PRICE SHOP 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
133 2305-171-GAJANAN.V.JADHAV 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
134 2306-172-P.D.PATIL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
135 2308-174-MALLESH G.CHOUGALE 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
136 2311-177-R.G.KILLARI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
137 2312-178-MAHESH.S.BHADAVANKAR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
138 2313-179-N.C.MUTAGI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
139 2315-181-KANAKDAS KURI S SOCIETY. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
140 2316-182-NAVBHART,CO.OP.SOCIETY. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
141 2319-185-SHANTADURGA M.M.P. CO-OP SOCIETY. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
142 2320-186-V.S.BADAWANAKAR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
143 2324-190-MUMTAZ F.SHAIKAJI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
144 2325-191-NARAYAN B.PATIL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
145 2326-192-VIJAYA C. CO.SOCIETY. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
146 2327-193-K M.JINARALKAR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
147 2328-194-CITY AND CANTONMENT V.S.S.SY, 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
148 2329-195-CANCELLED 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
149 2331-197-A.I.UPPIN 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
150 2332-198-UDAY MAHADEV BALEKUNDRI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
151 2334-200-PRAVEEN.SURESH.SULAKHE,18 Market Street 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
152 2335-201-CANTONMENT CATHOLIC CO-OP SOCIETY 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
153 2336-202-NGO CON.CO-OP,SOCIETY, 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
154 2337-203-SHARDOPASAN M. G.S.SY, 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
155 2343-209-NEKAR S.UTPADAKAR. SANGH. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
156 2344-210-SHRI BASAVESHWAR,CO OP SY 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
157 2346-212-212- V B MUTAGEKAR TA TO 317 -AKSHATA STRI SHAKTI MAHILA SANGHA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
158 2348-214-JANATA SEVA SANGH, 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
159 2349-215-CANCELLED 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
160 2350-216-Deepak Ramchandra PATIL. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
161 2352-218-BELGAUM D.D.CLASSES LEAGUE. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
162 2354-220-B.I.MATTIKALLI.(CAN) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
163 2356-222-S.C.NAGARHALLI. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
164 2357-223-M.M.PATEL, 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
165 2359-225-C.B.TYANAGI, 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
166 2361-227-ADARSH CON.CO.OP.SOCIETY 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
167 2362-228-ADARSH CO.OP SOCIETY 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
168 2363-229-ADARSH CON CO.OP SOCIETY 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
169 2364-230-ADARSH CON CO.OP SOCIETY 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
170 2366-232-R.A.DESAI. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
171 2367-233-SHARADOPASAN,M,G,S,SSY, 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
172 2368-234-MAJAGAON.VSS.SANGH. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
173 2369-235-V.G.SONAWADKAR. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
174 2370-236-VISHWESHWRAYYA.CO.OP SOCIETY, 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
175 2371-237-VILLAGE COMMITTEE ALARAWAD 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
176 2372-238-P.K.P.S.SY BASAVAN KUDACHI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
177 2373-239-VILLAGE COMMITTEE-1 KANBARGI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
178 2374-240-VILLAGE COMMITTEE-2 KANBARGI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
179 2375-241-UMAMAHESHWARI, & ASOCOATIES.BELGAUM 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
180 2376-242-BHUVANESHWARI CONS,CO.OP SY, 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
181 2377-243-243-SRI K.M.MAKANDAR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
182 2379-245-ANAND SEVA,SANGH,VADAGOAN 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
183 2380-246-S.S.PATIL, 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
184 2383-249-NEKAR S U SANGH HINDAWADI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
185 2384-250-V.S.VANI, 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
186 2385-251-M.B.HALAGEKAR. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
187 2386-252-ARJUN.S.JADHAV. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
188 2388-254-TAPCMS,SY,BEGAUM 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
189 2389-255-BELGAON B.D.C.C. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
190 2390-256-VEERBHADRESHWAR,KHADI SANGH, 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
191 2391-257-GAJANAN Con CO.OP.SOCIETY 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
192 2392-258-S.S.NAIK 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
193 2393-259-DURGADEVI,VADDAR.L. CO.OP SY. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
194 2394-260-PADMAVATI SANGH,ANGOL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
195 2395-261-S.J.K SOCIETY, 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
196 2397-263-CHAIRMAN,GARIB HATAVO,JAN SEVA,MAHATMA. FULE,S,SANGH,FULE ROAD,CANCELED 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
197 2398-264-JWALA MALINI SANGH, ANAGOL, 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
198 2400-266-SHARADOPASANA M G,S,SANGH,ANGOL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
199 2401-267-BHAGYODYA SOCIETY, ANAGOL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
200 2402-268-BAHUBALI SANGH, 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
201 2403-269-SOMANATH.SEVA,SANGH VADAGOAN 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
202 2405-271-KRISNAVISHNU SEVA SANGH. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
203 2406-272-S.G.BHOSALE, 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
204 2407-273-MAHILA,M-P,CO.OP SOCIETY,CAMP 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
205 2410-276-ANNAPURNA M,VIMOCHANA SANGH, 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
206 2413-279-B.B. ANCHI. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
207 2414-280-MAHAVEER SOCIETY, 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
208 2416-282-JOTIRILING JANATA SY. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
209 2417-283-RAGHAVENDRA SEVA SANGH, 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
210 2418-284-KORAVAR SEVA SANGH, 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
211 2419-285-MADHUKAR N.MALI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
212 2421-287-M.S.TULASIGERI. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
213 2422-288-RANI CHANNAMMA MAHILA MANDAL, 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
214 2423-289-SHARDOPASAN M G SANGH, 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
215 2424-290-MAJAGAON.V.S.S. SANGH. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
216 2426-292-KRISHNAVISHNU SEVA SANGH, 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
217 2427-293-SHIDDLIJENSEVA SANGH,NGESHWAR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
218 2428-294-BELGAON B.D.C.C. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
219 2429-295-SAMAJ SEVA SANGH, 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
220 2430-296-GOUTAM SEVA SANGH, 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
221 2431-297-CITIZEN WELFARE ASSOCIATION VAJREGALLI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
222 2432-298-SHRI.NAYAN.B.GAVANDI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
223 2435-301-MALLIKARJUN Jansesva.SANGH 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
224 2437-303-V.S.S.SANGH ANAGOL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
225 2438-304-RENUKA SEVA SANGH KAKATIVES 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
226 2440-306-SMT,VIDHYA,VINAYAK JOSHI, 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
227 2441-307-SADASHIVNAGAR, MAHILA MANDAL,MANDAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
228 18308-308-SMT LEELA.V.MUTAGEKAR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
229 18309-309-AKKAMAHADEVI MAHILA VIMOCHANA SANGH 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
230 18311-308-CHAIRMAN,POLICE HEAD QUARTER 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
231 18318-1000-double card moved dt 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
232 18497-314-Sri Mahalaxmi Strishakti Sangh 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
233 18499-316-Shridevi bachward Mahila Sangh 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
234 18500-318-Ambika Stri Shakti Sangh 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
235 18501-312-raj rajeshwari mahila sangha 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
236 18504-317-AKSHATA STRI SHAKTI MAHILA SANGHA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
237 18505-313-Shri Akkamahadevi Shtri Shakti sangh 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
238 18506-327-SHRI LAXMI MAHILA SEVA SANGHA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
239 18508-323-BUDDHA MULTIPURPOSE WELFARE SOCIETY 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
240 18509-325-SHRI DANESHWARI STRISHAKTI M.SANGH 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
241 18510-322-JILLA KORAM KORAVARA SANGH 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
242 18511-319-SMT POOJA D KAREKAR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
243 18512-321-Salim Abdulkarim Hosmani 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
244 18513-324-Surekha G Kagalakar 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
245 18514-328-BALAPPA S KAMBLE 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
246 18515-326-SANGEETA S GANACHARI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
247 18516-320-SHREE DURGA MAHILA MANDAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
248 18517-315-KAMALADEVI STRI SHAKATI SEVA SANG MUTYANATTUI(CAN) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
249 30001-329-SHRI GANGA MAHILA SEVA SANGH 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
250 30002-330-saraswati mahila seva sangh 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
251 30003-331-shri renukadevi swasahaya sangh Kanabargi 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
252 30004-332-annapurneshwari nirgatik vidhava sangh 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
253 30005-333-shri shankar shivappa malagi 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
254 30006-334-mahalaxmi nagar strishakti svasahaya sangh 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
255 30007-335-Sydappa Ningappa Patil 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
256 30009-337-rajshekar talavar 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
257 30010-338-sagar co-op sy ltd 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
258 30011-0-160 A, N K KAMBALE GANESHAPUR HINDALGA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
259 30012-1157-157-S V SIDDANNAVAR (CAN) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
260 30013-1158-S.D.S.S.S.M.S.BHODAKYANATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
261 30014-1159-P.K.P.S.BANK LTD, DHAMANE(S) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
262 30015-1161-161-SUDHAKAR YALLAPPA PATIL, KANGRALI KH 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
263 30016-1162-ALAKNANDA S KHAVRE PRESIDENT S.M.M BHAVANI NAGAR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
264 30017-1163-BALAJI SVA SAHAY SANGH.VIJAY NAGAR HINDALAGA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
265 30018-1164-INDIRA ANNAPPA MADIWALAR, HOSA VANTAMURI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
266 30019-1165-SMT.BHARATI SHRIDHAR METRI , KANGRALI B K 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
267 30020-1160-Smt.N K KAMBALE , GANESHAPUR HINDALGA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
268 30021-1166-SECRETARY PKPS,KALKAMB 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
269 30022-1167-Sri Durgamata PKPS,sangh Sonoli 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
270 30023-1168-Hudali P.K.P.S. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
271 30024-1169-Sri Brahmalinga PKPS Society Ltd. FPS, Nilaji 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
272 30025-1170-SHRI SUNIL JOTIBA GINDE FPS, YALLURU 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
273 30026-1171-SHRI VIRABHADRA PRATHAMIKA SAHAKARI SANGH NIYAMIT FPS, KURIHAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
274 30027-1172-SAI WELFARE SOCIETY FPS, NEW GANDHI NAGAR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
275 30028-1173-Shri Gajanan Parashuram Patil,FPS 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
276 30232-1233-Shri Balchandra Bhimrao FPS, Kokitkar 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
277 30280-1281-Sainik Co-Operative Credit Society Limited. FPS, Uchagaon 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
278 30301-1302-Shri Umesh Ramesh Patil FPS, Kangrali KH 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
279 30302-1303-Prakash Narayan Bhandari, FPS 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
280 30304-1305-Prathamika Krishi Pattina Sahakara sangha,FPS, Santibastwad 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
281 30305-1306-BIRESHWAR CO-OP SOCIETY LTD FPS, KAKATI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
282 30420-1421-SHRI SWAPNIL BHIMRAYI KATABALI FPS, BHOOTRAMANHATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
283 30428-1429-SHRI BALU DEVAPPA GHODSE FPS, HANGARAGA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
284 30429-1430-SHRI SIDRAI BALAPPA BUNOOR FPS, HULYANOOR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
285 30432-1433-PKPS FPS, VIRAPANKOPPA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
286 30446-1447-OKKALUTANA HUTTUVALLI MARATA SAHAKARI SANGHA (TAPCMS) FPS, NANDIHALLI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
287 30447-1448-SHRI JAGADISH CHANNABASAYYA YENAGIMATH. FPS, BELAGAVI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
288 30448-1449-SHRI KUTUBUSAB ALISAB BANDI.FPS,RANGDOLLI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
289 30449-1450-SHRI NARAYAN GANGARAM NANDYALKAR. FPS,DESUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
290 30468-1469-SHRI AKEEB AMIRSAAB SANADI.FPS, BALEKUNDRI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
291 30491-1492-THE GANESH MARKANDEYA MULTIPURPOSE CO-OP SOCIETY NIYAMITA, FPS, UCHAGAON 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
292 30570-1571-SHRI BASANGOUDA BALASAHEB PATIL, FPS, BASSAPUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
293 30571-1572-SHRI SANJAY DHOLAPPA SAVANT, FPS, BAKANUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
294 30610-1611-SHRI YOGESH ARJUN KOMANACHE. FPS, DHAMANE(S) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
295 30639-1640-BELAGAVI TALUKA AGRICLTURAL PRODUCE PROCESSING CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, BELAGAVI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
296 30644-1645-RAJAHANSAGAD GRAMABHIRUDDI HAGU VIVIDODDESHAGAL SANGH RAJAHANSAGAD 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
297 30674-1675-SHRI DASHARATH ARJUN PATIL, FPS 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
298 30717-1718-THE BELAGAVI TAPCMS, KHADARWADI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
299 30722-1723-SRI RENUKADEVI PKPS, DESUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
300 30723-1724-KRANTIVEER PKPS, DESUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
301 30726-1727-THE BELAGAVI TAPCMS, MANNIKERI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
302 30727-1728-THE BELAGAVI TAPCMS, HOSAVANTAMURI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
303 30833-1834-THE BELAGAVI TAPCMS, ALATAGA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
304 30834-1835-SHRI JOTIBA DHARMANT DHAYGONDE,BEKKINKERI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
305 30835-1836-SHRI NAMADEV CHANDRAKANT PATIL.CHANDUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
306 30838-1839-THE BELAGAVI TAPCMS KADOLI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
307 30839-1840-THE BELAGAVI TAPCMS KALLEHOL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
308 30840-1841-THE BELAGAVI TAPCMS SULEBHAVI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
309 30841-1842-SHIVANERI PKPS KANGRALI (BK) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
310 30843-1844-KALPANA SHAMSUNDAR MUCHANDI.SULAGA (U) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
311 30845-1846-BALAJI MULTI PURPOSE CO-OP SOCIETY ,LTD SULAGA (U) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
312 30885-1886-SHRI ADIVEPPA MALLAPPA MALAGI, NINGYANATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
313 TOTAL 0 0.000.00      
Top