The Statistics as on : 19 August 2022 10:50:27 Bottom Bottom
Select Month : Select Year : Commodity :  
Report on ShopWise Ration Taken Details by Migrants - Atma Nirbhar Bharat Package (ANBP)
Sl NoShop NameNo. of Migrants Ration takenRice - Quantity Distributed(in Qtls)Channa Whole Gram - Quantity Distributed(in Qtls)Rice - Quantity Lifted(in Qtls)Channa Whole Gram - Quantity Lifted(in Qtls)Rice - Previous Month CB(in Qtls)Channa Whole Gram - Previous Month CB(in Qtls)Rice - Stock Available(in Qtls)Channa Whole Gram - Stock Available(in Qtls)
1 3304-2-M.Y.NAGANUR,SHINGARKOPPA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
2 3305-3-TAPCMS(Soundatti),Asundi 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
3 3306-4-V.S.S.SY.SUTAGATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
4 3307-5-M.V.PUJER HITTANAGI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
5 3308-6-V.S.S.SOCIETY YENAGI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
6 3309-7-V.S.S.SOCIETY YEDRAVI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
7 3310-8-Y B COMMITEE BETASUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
8 3311-9-M.A.BEDASUR HIREULLIGER 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
9 3312-10-J.C.RAYANAGOUDAR CHIKKULLEGERI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
10 3313-11-J.N.TELKAR, YADAHALLI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
11 3314-12-SHANKAR MALKAJAPPAA PATTED, INAMHONGAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
12 3315-13-V.S.S.SOCIETY SANGRESHKOPPA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
13 3316-14-V.S.S.SOCIETY UGAROGOL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
14 3317-15-V.N.HANASI,UGARGOL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
15 3318-16-N.M.BADEPPANAVAR UGARGOL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
16 3319-17-BASVASHEWARA CAM S Y UGARAGOLA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
17 3320-18-K.S.LAMANI,YALAMMA TANDA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
18 3321-19-K Y MANDAL HARLAPUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
19 3322-20-P.K.P.S.S,HANCHINAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
20 3323-21-L.S.M.P.SY HIREKUMBI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
21 3325-23-M.M.NEELAPPANAVAR CHIKKUMBI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
22 3326-24-B.T.MAGUND CHULAKI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
23 3327-25-V.S.S.SOCIETY HOOLI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
24 3328-26-S.V.SALIMATH,HOOLI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
25 3329-27-I.Y.Shettimali, KURUVINKOPPA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
26 3331-29-J.N.TELAKAR HOOLIKATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
27 3332-30-A.B.UNNI MANIKATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
28 3333-31-B.D.KATABI,BASIDONI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
29 3335-33-M.S.JABANNAVAR Haralakatti 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
30 3336-34-K.A.METI,KAGADAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
31 3337-35-V S S Y,ACHAMATTI. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
32 3338-36-V.S.S.SY SHIRASANGI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
33 3339-37-L.S.M.P.SY. MUNAVALLI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
34 3340-38-J.N.TELKAR. MUNAVALLI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
35 3341-39-A.M.AMINANAIK, MUNAVALLI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
36 3342-40-P.Y.MADAR MUNAVALLI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
37 3344-42-G.B.HONAPPANNAVAR, GOVRAVANKOLLA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
38 3346-44-M.S.PUJER,YEKKERI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
39 3348-46-TAPCMS,HIRUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
40 3349-47-TAPCMS,HALLUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
41 3350-48-P.M.NIKKAM,BHANDARHALLI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
42 3351-49-V S S Y,TEGGIHAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
43 3352-50-M.S.BASALIGUNDI, JAKABAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
44 3353-51-H.Y.MUNAVALLI ARTAGAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
45 3354-52-G.M.PUJER,KITDAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
46 3355-53-G.M.PUJER,BASARGI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
47 3356-54-R.M.KARLKATTI KATRAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
48 3357-55-M.M.KOTAMBRI BADLI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
49 3358-56-BALAJI SEVA SANGHA, KARLKATTI TANDA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
50 3359-57-V.S.PATIL,MALLUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
51 3360-58-V S S SOCIETY MATOLLI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
52 3361-59-J.R.PATIL YAKKUNDI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
53 3362-60-V.S.S.SY.DHUPADAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
54 3363-61-L.S.M.P.Sy HOSUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
55 3364-62-V.S.S.SY HOSUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
56 3366-64-L.S.M.P.Sy YARAGATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
57 3367-65-P.W.W.KADABI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
58 3368-66-R.P.HARALI,GORGUDDI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
59 3369-67-B Y MANDAL K.SHIVAPUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
60 3371-69-S.Y.PATIL,MADAMGERI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
61 3372-70-C A KARABARI KURUBAGATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
62 3373-71-N.L.TALANATTI,TAVALGERI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
63 3375-73-V.S.S.SY AKKISAGAR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
64 3376-74-V.S.S.SY MUGALIHAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
65 3377-75-HANAMANT SOMALINGAPPA GADAD, DASANAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
66 3378-76-V.S.S.SY,SATTIGERI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
67 3379-77-V.S.S.SY SOPPADLA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
68 3380-78-V.S.S.SY SOPPADLA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
69 3381-79-V.S.S.SY ITNAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
70 3384-82-SHIVAYOGESHWAR TRUST ALADAKATTI K.M 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
71 3385-83-V.S.S.SY JEEVAPUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
72 3386-84-V.S.S.SY BENAKATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
73 3387-85-B Y MANDAL TALLUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
74 3388-86-M.N.NAIKAR SOMAPUR (Can) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
75 3389-87-V.M.MALAGALI MABANUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
76 3390-88-K G SANGH MADLUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
77 3391-89-V.S.S.SY YARAZARVI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
78 3392-90-B.R.ANCHI BUDIGOPPA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
79 3393-91-B.S.BHAVIHAL NUGGANATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
80 3394-92-P.W.W.KADABI MALAGALI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
81 3396-94-S.D.ALAJ HIREBUDANUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
82 3397-95-M K A SANGH MURAGOD 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
83 3398-96-S.B.HAMPIHOLI MURAGOD 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
84 3399-97-S.A.PEERJADE MURGOD 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
85 3400-98-V.S.S.SY MURAGOD 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
86 3401-99-B.R.GUDDADAMATH MURAGOD 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
87 3402-100-B Y MANDAL HALAKI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
88 3403-101-S.L.LAMANI HALAKI TANDA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
89 3404-102-L.D.PUJERI HULLIKERI TANDA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
90 3405-103-Y.P.BUDANAVAR RAMAPUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
91 3406-104-R.R.KARABERI RAMAPUR TANDA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
92 3407-105-V.S.S.SY RUDRAPUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
93 3408-106-P.R.NAIK RUDRAPUR TANDA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
94 3409-107-K.F.JIRAGHIWAD,SOGAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
95 3410-108-V.S.S.SY MARAKUMBI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
96 3411-109-V.S.S.SY HIREKOPPA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
97 3412-110-V.S.S.SY CHACHADI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
98 3413-111-V.S.S.SY HARGOPPA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
99 3414-112-H.U.S.S.SY MUTAWAD 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
100 3415-113-V.S.S.SY MUTAWAD 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
101 3416-114-V.S.S.SY INCHAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
102 3417-115-H.U.S.SY.INCHAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
103 3418-116-V.S.S.WARD.NO.1, SAUDATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
104 3419-117-V.K.NADUVINAHALLI, SAUNDATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
105 3420-118-V.S.S.WARD NO 4, Saundatti 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
106 3421-119-B.V.JAKATI, SOUNDATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
107 3422-120-SMT K.C.SIGIHALLI,Soudatti 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
108 3424-122-Smt.B.L.NILAMMANAVAR, SAUDATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
109 3425-123-SMT.SEEMA.M.JAMADAR,SOUNDATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
110 3426-124-BASAVARAJ.Y.TIGADI, SOUNDATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
111 18308-32-M S ANGADI GORABAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
112 18313-78-V.S.S.socitey Soppadla (Duplicate) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
113 30001-152-36A.M R KUMBAR, Govanakoppa Inam 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
114 30002-153-36B,C P ALAGODI,KALLAPUR. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
115 30003-154-41A,SMT.A C NASHIPUDI MUNAVALLI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
116 30004-155-109A,J S NARASANNAVAR, CHIKKOPPA. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
117 30005-156-57A,B A PATIL, MALLUR. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
118 30006-157-PKPS,Daderkoppa 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
119 30007-158-PKPS, Ingalgi 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
120 30008-159-PKPS,Kodliwad 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
121 30009-160-PKPS,Rainapur 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
122 30010-161-PKPS,Tadaslur 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
123 30011-162-Sri PKPS, Mabnur 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
124 30012-163-PKPS,Hirebudnur 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
125 30013-164-Sri Gouri Nav Saksharara Mahila Swa-Sahaya Sangh Karikatti 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
126 30014-165-Sri Channa Basaveshwar PKPS, Yargatti 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
127 30306-1307-Malimalleshwar Prathamika Krishi Pattina Sahakara sangha, FPS, Sattigeri 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
128 30529-1530-SRI LOKESHWARI PRATHAMIKA KRISHI PATTINA SAHAKARA SANGHA,FPS, SHINDOGI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
129 30567-1568-KOTUR-SHIVAPUR PKPS, FPS, SHIVAPUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
130 30568-1569-SHRI VITTAL IRAPPA GANGAPUR, FPS, MADAMGERI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
131 30640-1641-SHRI SHIVAYOGESHWAR PKPS ALADAKATTI K.M 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
132 30724-1725-SHRI BASAVARAJ SHIVAPUTRAYYA HIREMATH, FPS, CHACHADI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
133 30807-1808-SRI MAHALAKSHMI SHTREE SHAKTI SANGHA, KAGIHALA TANDA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
134 30808-1809-SHRI TULAJABHAVANI SWA-SAHAY MAHILA SANGHA KATAMALLI TANDA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
135 30809-1810-SHRI PACHALINGESHWAR PKPS MUNAVALLI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
136 30827-1828-PRATHANA VIVIDA UDDESHAGAL SAHAKARI SANGHA NIYAMIT, SAVADATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
137 30902-1903-SMT SUKANYA SOMALINGAPPA BASARGI. FPS, RAMAPUR SITE 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
138 TOTAL 0 0.000.00      
Top