Home The Statistics as on : Jul 4 2022 8:21PM Bottom Bottom
Shop Wise Report on Impds Improper Data
Sl NoFPD NameImpds improper data
1 [4786][1]B.Y.M.AINAPUR LT (Atthd to BMM HITNALLI)1
2 [4787][2]V.S.S.AINAPUR1
3 [4791][6]V.S.S.KAVALAGI1
4 [4794][9]AFSA MAHILA SAHAKARI SANGH KUMATAGI1
5 [4801][16]PKPS SHIVANAGI1
6 [4807][22]G.M .UTNAL1
7 [4809][24]G.M.JUMANAL1
8 [4814][29]F.S.C.S.KANNUR1
9 [4815][30]MALI CON-CO -OP SOCIETY KANNUR1
10 [4817][32]ADS KANNUR1
11 [4823][39]S.B.S. INGANAL1
12 [4826][42]FSCS NAGATHAN1
13 [4834][50]G.M.ARAKERI LT 1,4,51
14 [4837][53]G.M.BARATAGI LT 13
15 [4844][60]G.M.KANNAL1
16 [4845][61]PKPS TIDAGUNDI1
17 [4852][68]G.M.HANCHANAL L .T 1,2,33
18 [4854][70]M.G.Y.S.JAMBAGI-A(AHERI)1
19 [4857][73]V.L.G.S TORAVI1
20 [4861][77]V.S.S TAJAPUR H1
21 [4862][78]G.S.S TIKOTA1
22 [4864][81]V.S.S KOTYAL1
23 [4865][82]G.Y.M RAMAPUR1
24 [4868][85]AYM HONAWAD2
25 [4869][86]V.S.S. BABANAGAR1
26 [4871][88]A.Y.M. BIJJARAGI1
27 [4872][89]V.S.S KANAMADI1
28 [4876][93]G.M. ITTANGIHAL1
29 [4884][101]H.Y.M MALAKANDEVARHATTI1
30 [4895][112]GRAM MANDAL TAKKALAKI LT1
31 [4897][114]G M HUBNUR LT1
32 [4900][117]H Y M ALAGINAL2
33 [4906][123]V S S NIDONI1
34 [4910][127]G M HOKKUNDI1
35 [4915][132]V S S KAKANDAKI2
36 [4917][134]V S S MADHUGUNKI1
37 [4918][135]G M KHILARHATTI K3
38 [4919][136]M G S S MAMADAPUR1
39 [4926][143]K.H.Y.S. KAMBAGI1
40 [4933][150]V S S KODABAGI1
41 [4941][158]G M BABALAD1
42 [4943][160]PKPS SHIRBUR1
43 [4946][163]V.S.S.SAVANALLI2
44 [4947][164]SHIVASHARANE MAHILA SAMSTHE HONAGANAHALLI1
45 [4949][166]B.T.S.KANAMUCHANAL1
46 [4952][169]R.W.M.P.S.BIJAPUR3
47 [4955][172]ADARSH NAGAR SANGH VIJAYAPUR1
48 [4957][174]PRESIDENT SBRSMS CHANDABAWADI VJAYAPUR1
49 [4963][180]BASAVESHWAR .C.C.S.1
50 [4964][181]JAI BHAVANI W M P S BIJAPUR4
51 [4967][184]V.S.S.S.No. 184109
52 [4968][185]D.B.E.S.BIJAPUR1
53 [4970][187]S.W.M.P.C.S.BIJAPUR2
54 [4973][190]B.M.P.C.S.BIJAPUR1
55 [4979][196]HANIYA SEVA SANGH, TAJBAWADI VIJAYPUR1
56 [4981][198]S.M.M.BIJAPUR1
57 [4984][201]MAHAJAN.P.C.C.S.BIJAPUR1
58 [4986][203]K.P.C.C.S.BIJAPUR1
59 [4990][207]R.H.HENDEGAR2
60 [4991][208]P.W.M.P.C.S.BIJAPUR1
61 [4992][209]I.W.M.P.C.S.BIJAPUR(Attch to S.M.M.188 BIJAPUR)1
62 [4993][210]A.W.M.P.C.S.BIJAPUR1
63 [4994][211]J.W.M.P.C.S.BIJAPUR1
64 [4995][212]W.M.P.C.S.BIJAPUR1
65 [5003][220]A.W.M.P.S. BIJAPUR1
66 [5008][225]R M M S. NO. 2253
67 [5013][230]R.K.W.D.S.S.NO. 2301
68 [5017][234]G.M. BHUTNAL LT S.NO. 2345
69 [30001][237]S.S.B.Y.M. BARAKOTRI LT S.NO. 2351
70 [30004][240]PDO GRAMA PANCHAYAT GONASAGI1
71 [30006][242]TAPCMS VIJAYAPUR1
72 [30007][243]SDMSSS VIJAYAPUR1
73 [30009][245]SMVSSN VIJAYAPUR1
74 [30010][246]SAHANA VSSN2

Note: Statistics reflects data with respect to Active Cards only

Top